Quincy & Randolph


Quincy Asian Resources, Inc (QARI) ak vil Quincy yo Randolph ap patisipe nan Community First Partnership ke Mass Save Sponsors ofri. N ap travay ak Mass Save Sponsors Eversource ak National Grid pou pote solisyon pou ekonomize enèji pou rezidan ak ti biznis nan kominote nou.

 

Si w santi ke kay oswa ti biznis ou twò frèt pandan livè oswa twò cho pandan ete a epi w bezwen ede kominote w vin vèt, pwogram sa yo ka ede.

 

Rejwenn nou ansanm ak vwazen w yo pou ekonomize enèji ak lajan. Ansanm nou ka rann kay nou ak biznis nou pi konfòtab. Ansanm nou ka ale pi lwen ak ekite ansanm ak dirabilite kominote nou.


 

Evalyasyon Enèji Lakay Ou Gratis 

 

Lokatè, pwopriyetè ak moun k ap lwe kay yon fanmi, apatman oswa kondo nan bilding 1-4 apatman ka ekonomize enèji ak lajan, kòmanse ak yon Evalyasyon Enèji Lakay yo gratis.

Gen avantaj pou rezidan tout nivo salè.  

Klike la a pou wè poukisa w gendwa kalifye

 • Dispozitif pou ekonomize enèji ak dlo ki gen ladann:
  • Tèmosta pwogramab 
  • Tèt douch ekonomik ak evaporatè wobinè 
  • Miltipriz alimantasyon avanse

 • Ensilasyon plafon gratis

 • 75-100% rabè pou ensilasyon apwouve. Te aktyalize pa lontan pou genyen ladann 100% diskont sou depans pou:
  • Apatman lokasyon
  • Bilding 2-4 apatman lè tout apatman yo izole nan menm moman an
  • Fwaye salè modere*
  • Fwaye salè fèb*

*Pou wè si w gendwa kalifye antanke salè fèb oswa modere, klike la a.

 • Rabè sou aparèy pou fè gwo ekonomi ansanm ak ekipman chofaj ak rafrechisman, ki gen ladann NOUVO ogmantasyon ensitatif pou ponp chofaj 

 • 0% opòtinite finansman nan Pwogram Prè Mass Save HEAT 

 • Sipò finansyè anplis pou ede fwaye salè modere fè reparasyon nesesè yon fason pou yo enstale amelyorasyon rekòmande gras ak Depatman Resous ak Enèji MA

 • Sou baz salè w, oswa salè lokatè w yo si w posede yon bilding ki genyen plizyè apatman, ou gendwa kalifye pou pi gwo avantaj pou ekonomize sou depans enèji gras ak Pwogram Salè Kalifye a. Gade annapre a.

Pwogram Salè Kalifye 

 

Si w ap viv nan yon kay yon fanmi oswa nan yon bilding 2-4 apatman epi w kalifye antanke salè fèb* ou gendwa kalifye pou amelyorasyon pou ekonomize enèji ki gendwa diminye fakti enèji w peye pa mwa a epi rann kay ou pi konfòtab gratis. Mèt pwopriyete yo gendwa kalifye tou sou baz salè pa yo oswa salè lokatè yo.

 

*Pou wè si w gendwa kalifye antanke salè fèb, klike la a.

Pami amelyorasyon sa yo gendwa genyen:

 • Ensilasyon ak bouche fuit lè
 • Amelyorasyon oswa ranplasman chofaj ak refwodisman, ki genyen ladann ponp chofaj
 • Amelyorasyon aparèy pou fè ekonomi
 • Dispozitif pou ekonomize enèji ak dlo tankou:
  • Tèmosta pwogramab 
  • Tèt douch ekonomik ak evaporatè wobinè 
  • Miltipriz alimantasyon avanse
    
 • Pandan l ap kouvri tout depans pou kèk amelyorasyon oswa reparasyon ki nesesè avan li enstale ensilasyon ki rekòmande a oswa lòt amelyorasyon sèvis enèji

Pandan l ap kouvri tout depans pou kèk amelyorasyon oswa reparasyon ki nesesè avan li enstale ensilasyon ki rekòmande a oswa lòt amelyorasyon sèvis enèji

 

Sa yo se pwogram asistans anplis ki disponib gras ak ajans lokal CAP ak Esponnsò Mass Save ki genyen:

 
 • Tarif ak diskont sou gaz ak elektrisite
 • Asistans Kabiran (sezon chofaj livè)
 • Asistans pou peye fakti anreta gaz ak elektrisite
 • Lòt pwogram ki pa gen rapò ak asistans enèji

Amelyorasyon Wo Nivo Ekonomi nan Chofaj ak Rafrechisman 

Pwopriyetè kay yon fanmi, apatman ak kondo nan bilding 1-4 apatman gendwa kalifye pou rabè pou amelyore ak ekipman wo nivo ekonomi nan chofaj ak rafrechisman.


NOUVO ogmantasyon ensitatif pou ponp chofaj pou kliyan ki aktyèlman jere chofaj ak petwòl, pwopàn, rezistans elektrik epi gaz ap vini byento.


Sou baz salè ak gwosè sistèm chofaj ou a, ou gendwa kalifye pou:

 • Jiska $10,000 rabè sou ponp chofaj sous lè ak lè a dlo
 • Jiska $ 15,000 rabè ponp chofaj sifas
 • Jiska $7,300 rabè sou ekipman chfaj gwo ekonomi sou gaz, pwopàn ak petwòl
 • 0% opòtinite finansman nan Pwogram Prè Mass Save HEAT

Evalyasyon Enèji Plizyè Fanmi

 

Mèt pwopriyete oswa manadjè bilding rezidansyèl ki genyen plis pase 5 apatman ka mande Mass Save yon Evalyasyon Enèji Plizyè Fanmi gratis. Rabè ak ensitatif ki disponib pou amelyorasyon sou ekonomi enèji ka ogmante valè pwopriyete w la epi redui sou depans operasyon pandan tout ane a.

Ou gendwa kalifye pou ensitatif sou amelyorasyon ou ekonomize enèji ki genyen ladann:

 • Kaptè okipasyon
 • Ekipman chofaj dlo
 • Tèt douch ekonomik ak evaporatè wobinè
 • Tèmosta pwogramab
 • Ensilasyon
 • Blokaj lè nan zòn ki gen fuit
 • Ekipman wo nivo ak kontwòl pou ekonomize chofaj ak refwadisman
   

Kòmanse pa vizite Pwogram Plizyè Fanmi Mass Save Multi-Family Program.

Evalyasyon Ti Biznis

 

Fè yon evalyasyon gratis vityèl oswa an pèsòn pou ti biznis ou, òganizasyon san pwofi oswa espas adorasyon w lan. 

Yon Espesyalis Enèji pral idantifye opòtinite pou ekonomize enèji ki gendwa:

 • Ekonomize lajan sou depans jeneral
 • Ogmante maj pwofi
 • Ogmante konfò kliyan ak anplwaye w yo

Pwograme yon evalyasyon jodi a epi pwofite òf pou resevwa jiska 70% rabè sou mezi apwouve pou ekonomize enèji pou diminye itilizasyon enèji ki anrapò ak ekleraj, chofaj, rafrechisman, refrijerasyon, chofaj dlo, lave asyèt, ak fè manje. 

Ki definisyon "ti biznis" nan kad pwogram sa a? 

Yon ti biznis kalifye dwe itilize 1.5 milyon KWh oswa mwens pou elektrisite ak 40,000 tèm oswa mwens pou gaz natirèl.

Ti òganizasyon san pwofi ak mezon adorasyon gendwa kalifye tou nan pwogram sa a, sou baz itilizasyon enèji yo. Si w pa sèten ke biznis ou a kalifye, jis klike la a la epi nou pral konekte ak yon vandè ti biznis ki ka reponn ak kesyon w yo.

Rejwenn nou! Ansanm nou ka atenn objektif nou pou ane sa a:

285
Kay etanche
285
Amelyorasyon wo nivo ekonomi nan chofaj ak rafrechisman
30
Evalyasyon ti biznis